Departament tècnic

DEPARTAMENT TÈCNIC

  • Estudiem la viabilitat tècnica, econòmica i rentable dels projectes a executar.
  • Realitzem totes les fases del Projecte: avantprojecte – projecte bàsic – projecte executiu.
  • Tramitem llicencies d´obres i legalitzacions d´activitats a l´administració corresponent.
  • Licitem i seleccionem els industrials de cada ram més adecuats a la tipologia d´obra.
  • Dirigim i controlem l´execució d´obra,  portem el control de qualitat, calendari d´execució i cost econòmic de l´obra.
  • Legalitzem i lliurem claus en mà qualsevol tipus d´obra nova, rehabilitació o instal.lació.